ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

02 October, 2020

← Δείτε όλα τα νέα

Νέο Πρόγραμμα Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για το μεγάλο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας η οποία υλοποιεί τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο πρόγραμμα συνιστά μία εμπροσθοβαρή και δυναμική δράση που στηρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, επιδοτεί για 6 μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας. Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα κίνητρα, οι περιορισμοί και οι προυπόθεσεις ένταξης:
ΚΙΝΗΤΡΑ:
1.επιδοτεί για έξι (6) μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, πλήρους ή μερικής ,
2.εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3.Εφόσον η νέα θέση εργασίας καλυφθεί από μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
1. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α’ 181).
2. Οι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία της πρόσληψής τους
3. Οι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι δε θα πρέπει να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη
4. Στις επιχειρήσεις‐εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
5. Στο μέσο όρο των θέσεων εργασίας της παραπάνω περίπτωσης, δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι οι οποίοι είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τους, είτε η σύμβαση εργασίας τους λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου.
6. Το πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (100.000).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.
Η τήρηση των περιορισμών και των προϋποθέσεων του προγράμματος, θα πραγματοποιείται απολογιστικά κάθε μήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το έγγραφο Κατεβάστε το έγγραφο Μέγεθος αρχείου: 212 KB

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.