ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

24 June, 2019

← Δείτε όλα τα νέα

"Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

Ξεκίνησε ο Β’ κύκλος του Προγράμματος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) ΙΙ» από την Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο την Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ των επιχειρήσεων της Ηπείρου.

Αναλυτικότερα:

Περίοδος υποβολής
Από 20.06.2019 ώρα 13:00 έως 09.09.2019 ώρα 15:00.

Χρηματοδοτούνται

 • Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Δαπάνες Προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Προϋπολογισμός
Από 5.000€ έως 15.000€.

Διάρκεια των έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ποσοστό ενίσχυσης
Έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης
 • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση
 • Οι ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Subscribe to our Newsletter and stay informed about our news and services.