Sigma Strategy Consultants

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

12 April, 2022

← Δείτε όλα τα νέα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Στις 04 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16 Τεύχος Α’ / 04.02.2022 ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη”, ο οποίος θα αποτελέσει, για τα επόμενα χρόνια, το Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο για την παροχή Κρατικών Ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Ο Νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ακολουθώντας τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 700.000 ευρώ ο φορέας θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε ορκωτό, είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου ανήκει. Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε αυτομάτως θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει 13 καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο επιχειρείν
 • Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία
 • Μεταποίηση - εφοδιαστική
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο.

 

Είδη Ενισχύσεων

 Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή. Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επένδυση δύναται να φτάνει έως το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της επένδυσης είναι:

 • Κτιριακές Εργασίες
 • Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων
 • Ειδικές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος (με υποχρεωτική αύξηση της απασχόλησης)

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες (σύσταση μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου)
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή μιας επένδυσης στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00€) ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), το ελάχιστο ύψος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το έγγραφο Κατεβάστε το έγγραφο Μέγεθος αρχείου: 501 KB

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και τις υπηρεσίες μας.